اسپیرومتری

اسپیرومتری یا تست تنفس : در این واحد کاری که دارای دوستگاه اسپیرومتری با تکنولوژی به روز دنیا ست ، توانایی فرد در انجام این تست مورد سنجش قرار گرفته و با اخذ گزارش اسپیرومتری حجم های ریوی که شامل FVC , FEV1 , FEV1/ FVC  و سایر پارامترها به دست می آید. این تست توسط متخصص طب کار مورد تفسیر قرار می گیرد. در مواردی که مواجهات شغلی تنفسی وجود دارد و تست تنفس اختلال نشان می دهد با توجه به نوع تفسیر تست و معاینه بالینی اقدامات تکمیلی مانند بادی باکس ، اسپیرومتری با برونکودیلاتور و یا تصویر برداری نیاز است.