اپتومتری

بخش بینایی سنجی

در این واحد که مجهز به دستگاه آیویژن و لوازم اندازه گیری حدت بینایی دور و نزدیک ، دید عمق یا سه بعدی ، دید رنگ با تست ایشی هارا می باشد وضعیت بینایی فرد با اصلاح توسط عینک یا بدون آن مورد ارزیابی قرار می گیرد. در مشاغل مختلف میزان حدت بینایی قطعا” دارای اهمیت بالایی می باشد و گاها” فرد با حدت بینایی نه چندان کم مشروط به استفاده از عینک طبی در محل کار می شود. در کنار این مسئله مشاغلی وجود دارند که فرد حتی نابینا با کمک تکنولوژی های دیگر قادر به انجام آن می باشد. مانند دادن مشاوره های حقوقی ، ترجمه متون و دیگر مشاغل ذهنی