بهداشت حرفه ای

این بخش اولین واحدی است که فرد مراجعه کننده پس از ثبت اطلاعات و انجام تست خون به آن وارد می شود و کلیه اطلاعات شخصی و شغلی و بهداشتی و مواجهات قبلی و کنونی در آن پرسیده و ثبت می گردد.

بهداشت حرفه ای (occupational health) به معنای سلامت شغلی و یا سلامت کار, یکی از زیر شاخه های علوم پزشکی است که به شناسایی, ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار و حفاظت از نیروی کار در محیط کاری میپردازد.از آنجایی که بهداشت حرفه ای ترکیبی از رشته پزشکی و مهندسی است, با بررسی شغل مورد نظر از جهت پزشکی,  ایمنی و بهداشتی اقدام به آنالیز فاکتورهای مخاطره آمیز محیط کار میکند و همچنین با بررسی نیروی کار متقاضی از نظر روانشناسی و شرایط جسمانی و اجتماعی درصدد انتخاب شرایط کاری مناسب برای حفظ و ارتقا سلامت آن بر می آید.یک مهندس بهداشت حرفه ای به طور خلاصه در قدم اول می بایست عوامل خطرناکی که سلامت کارگران و کارکنان را در محیط کار تهدید می کند شناسایی کند. سپس میزان و شدت خطر و تاثیر آن بر نیروی انسانی را ارزیابی و اندازه گیری کند و درنهایت  اقدام به حذف و یا کنترل خطرات با استفاده از راه کار های کنترلی و مهندسی مناسب نماید.درصورت شناسایی بیماری های حرفه ای در شاغلین, مهندس بهداشت حرفه ای آن هارا برای تشخیص قطعی  ودرمان نزد پزشک می فرستد. به طور کلی بهداشت حرفه ای تلفیقی از علم تامین و نگهداری و بهبود سطح سلامت جسمی, روانی و اجتماعی کارکنان در مشاغل مختلف می باشد. عوامل زیان آوری که یک مهندس بهداشت حرفه ای اقدام به شناسایی آن ها میکند شامل:

عوامل زیان آور فیزیکی (Physical harmful factors), عوامل زیان آور شیمیایی (Chemical harmful factors), عوامل زیان آور بیولوژیکی (biological harmful factors), عوامل زیان آور ارگونومیکی (Ergonomic harmful factors) و عوامل زیان آور روحی و روانی (psychological harmful factors ) می باشد.

خدمات بهداشت حرفه ای:

جهت انجام امور معاینات برای شاغلین با توجه به شغل متقاضی موارد زیر بررسی می گردد:

  1. ارزیابی شغل و شناسایی عوامل زیان آور محیط کار
  2. ثبت میزان و مدت مواجهه با عوامل زیان آور( فیزیکی,شیمیایی و …)
  3. ارائه راهکار های مهندسی و کنترلی با توجه به مواجهات مربوطه جهت تامین و حفظ سلامت جسمی و روانی
  4. بررسی تاریخچه(history) فرد متقاضی از نظر بیماری های زمینه ای و یا وراثتی
  5. تست تنفس (spirometry test) جهت بررسی میزان عملکرد و حجم دهی ریه ها و درصورت لزوم ارائه راهکار های کنترلی
  6. آزمون های روانشناسی صنعتی  (ASR,IVA,NEO)برای بررسی وضعیت روانی و اجتماعی فرد و میزان تناسب روحیات و خلق و خوی شاغلین با شغل مورد نظر