مدارک و شرایط مورد نیاز

۱- معرفی نامه کارفرما

۲- کارت ملی

۳- کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان

۴- یک قطعه عکس برای متقاضیان کارت سلامت رانندگان

۵- ناشتا بودن به مدت ۱۲ ساعت