چرا معاینات طب کار را باید متخصصین انجام دهند؟


رشته طب کار عنوان تخصصی می باشد که در ایران حدود ۲۵ سال پیش وارد حوزه آموزش دستیاران پزشکی شده و پزشکان عمومی پس از شرکت در آزمون دستیاری یا همان تخصص و قبولی در آن با گذراندن چند سال آموزش در بیمارستانها و صنعت صاحب مدرک فوق می شوند. این رشته در همکاری با دیگر زیرگروههای پزشکی مانند انجمن شنوایی سنجی و بینایی سنجی و بهداشت حرفه ای تیمی را تشکیل دادند که در راس آن یک متخصص طب کار قرار می گیرد.انجام معاینات پزشکی در این حوزه می تواند توسط خود متخصص طب کار و یا پزشکان عمومی دوره دیده انجام شود اما نظردهی درباره توانایی فرد در انجام آن کار و یا ارتباط بیماریهایی که فرد به آن مبتلا شده با عوامل زیان آور نیاز به علمی دارد که در دوره ی عمومی تحت هیچ کورس یا واحدی به پزشکان آموزش داده نمی شود.مانند مخاطرات مواجهه با انواع حلال ها و مواد شیمیایی و فیزیکی .لذا مانند تمامی امور که کار را باید به کاردان سپرد در این حوزه نیز معاینات شاغلین را باید به متخصصین طب کار سپرد و نه هیچ تخصص دیگری. زیرا که سلامت کارگران مقوله ای نیست که شایسته تجاری سازی و سهل انگاری باشد.