بیمه کارگران اجباری است و توافق بی معنی

یکی از پرسش‌هایی که عموما از سوی بیمه شدگان و یا کارگران پرسیده می‌شود این است که آیا کارگر و کارفرما می‌توانند ضمن توافق از ادامه بیمه پردازی خودداری کنند. فصل هشتم و ماده ۱۴۸ قانون کاربر بیمه اجباری کارگر توسط کارفرما تاکید دارد. طبق این قانون بیمه کارگران اجباری و تکلیفی برعهده کارفرمایان است […]


یکی از پرسش‌هایی که عموما از سوی بیمه شدگان و یا کارگران پرسیده می‌شود این است که آیا کارگر و کارفرما می‌توانند ضمن توافق از ادامه بیمه پردازی خودداری کنند.

فصل هشتم و ماده ۱۴۸ قانون کاربر بیمه اجباری کارگر توسط کارفرما تاکید دارد. طبق این قانون بیمه کارگران اجباری و تکلیفی برعهده کارفرمایان است که به هیچ وجه نمی‌توان از آن استنکاف کرد.

همچنین در مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی و آیین نامه نحوه تنظیم لیست نیز کارفرمایان مکلف شده‌اند ضمن کسر حق بیمه سهم بیمه شده و افزودن سهم خود نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام نمایند. بنابر‌این طبق قانون در هرحال کارفرما مسئول ارسال لیست و پرداخت حق‌بیمه کارکنان شاغل به سازمان تامین اجتماعی می‌باشد.