آزمایشات عدم اعتیاد در معاینات طب کار

تستهای عدم اعتیاد در معاینات طب کار توسط کارفرمایان در خواست می شوند و جزء تستهای روتین معاینات بدو استخدام محسوب نمی شوند.کارفرمایان می توانند مطابق با قوانین و ضوابط داخلی شرکت ها در خواست نمایند که این تستها برای هر فردی انجام شود. این تستها انواع مختلفی دارند.تست مورفین ، آمفتامی و متافتامین که […]


تستهای عدم اعتیاد در معاینات طب کار توسط کارفرمایان در خواست می شوند و جزء تستهای روتین معاینات بدو استخدام محسوب نمی شوند.کارفرمایان می توانند مطابق با قوانین و ضوابط داخلی شرکت ها در خواست نمایند که این تستها برای هر فردی انجام شود. این تستها انواع مختلفی دارند.تست مورفین ، آمفتامی و متافتامین که تست سه پارامتری محسوب می شود از شایعترین تستهای درخواستی هستند.تستهای کاملتر شامل بررسی وجود متادون ، ترامادول ، بنزودیازپینها و … می باشد .لذا لازم است که افراد حداقل یک هفته قبل از مراجعه برای انجام این تستها از مصرف داروهای ضد درد و افسردگی و … به علت احتمال ایجاد تداخلات و خطا در نتیجه آزمایش خودداری فرمایند.

آزمایشات عدم اعتیاد می توانند بر روی خون یا ادرار و یا حتی بزاق انجام شوند.