استخدام کم بینایان یا نابینایان با فراهم کردن برخی شرایط ممکن است

در ارتباط با استخدام کم بینایان یا نابینایان باید گفت بسیاری از کسانی که دارای محدودیت و یا معلولیت بینایی هستند ممکن است با یک یا چند مورد از امکانات زیر بتوانند به خوبی از پس انجام وظایف شغلی خود برآیند: وسایل کمک فناوری ، از جمله: یک سیستم تلویزیون مدار بسته (CCTV) برای خواندن […]


در ارتباط با استخدام کم بینایان یا نابینایان باید گفت بسیاری از کسانی که دارای محدودیت و یا معلولیت بینایی هستند ممکن است با یک یا چند مورد از امکانات زیر بتوانند به خوبی از پس انجام وظایف شغلی خود برآیند:

وسایل کمک فناوری ، از جمله:

یک سیستم تلویزیون مدار بسته (CCTV) برای خواندن مطالب چاپی یا نرم افزاری که اطلاعات روی صفحه رایانه را بخواند

اسکنر نوری که بتواند اسناد را از چاپ شده به صورت الکترونیکی ایجاد کندمواد نوشتاری با فرمت قابل دسترسی مانند چاپ بزرگ ، بریل ، کاست صوتی

و یا آموزش در استفاده از فناوری های کمکی

دیگر روشها:

استفاده از سگ راهنما در محیط کار

دراختیار داشتن یک نفر برای خواندن متون

در اختیارداشتن راننده یا پرداخت هزینه حمل و نقل برای فعالیتهای ضروری