الزام معاینه ستون فقرات در معاینات بدواستخدام

نقش ستون فقرات به عنوان محور اصلی بدن در تمامی حرکات بر هیچ کس پوشیده نیست. در معاینات بدو استخدام به خصوص کسانی که حرکات مکرر کمری دارند و یا در مشاغلی که حمل و جابجایی بار دارد دقت به این معاینه ضروری است. انحراف ستون فقرات به طرفین ، افزایش یا کاهش قوس کمری […]


نقش ستون فقرات به عنوان محور اصلی بدن در تمامی حرکات بر هیچ کس پوشیده نیست. در معاینات بدو استخدام به خصوص کسانی که حرکات مکرر کمری دارند و یا در مشاغلی که حمل و جابجایی بار دارد دقت به این معاینه ضروری است. انحراف ستون فقرات به طرفین ، افزایش یا کاهش قوس کمری و گردنی ، وجود برجستگی یا فرورفتگی غیر عادی در مسیر استخوانی مهره ها ، داشتن درد همراه با معاینات به نفع دیسکوپاتی ، وجود تب غیر قابل توجیه یا کاهش وزن غیر ارادی در ماههای اخیر ، وجود علائم به نفع شکستگی مهره ها همگی از جمله مواردی هستند که پزشک طب کار باید در معاینات بدو استخدام به آنها توجه کند.