راه های پیشگیری از کرونا در محل کار

بهترین راه پیشگیری از کرونا در محل کار ایجاد فاصله مناسب حداقل شش فوتی ( معادل ۱۸۰ سانتی متر) بین ایستگاههای کاری می باشد. البته این یک پیشنهاد است و قطعا” در بسیاری از مشاغل که ایستگاههای کاری تعریف شده وجود دارند رعایت این امر غیر ممکن می باشد. تکمیل پرسشنامه طراحی شده توسط پزشک […]


بهترین راه پیشگیری از کرونا در محل کار ایجاد فاصله مناسب حداقل شش فوتی ( معادل ۱۸۰ سانتی متر) بین ایستگاههای کاری می باشد. البته این یک پیشنهاد است و قطعا” در بسیاری از مشاغل که ایستگاههای کاری تعریف شده وجود دارند رعایت این امر غیر ممکن می باشد.

تکمیل پرسشنامه طراحی شده توسط پزشک طب کار ، ورود کنترل شده و با فاصله کارکنان ، فراهم کردن وسایل ایاب ذهاب برای پرسنل در صورت نداشتن وسیله شخصی جهت کاهش استفاده این افراد از وسایل حمل و نقل عمومی و ضد عفونی آن به صورت روزانه ، فراهم کردن لوازم ضدعفونی کننده در محل کار و در دسترس افراد ، حمایت مالی و روانی از افراد برای پیشگیری از کتمان بیماری به علت ترس از بیکار شدن از جمله اقدامات پیشنهادی می باشند.