آیا در آزمایشات و معاینات بدو استخدام ازمایش عدم اعتیاد انجام می شود؟

تستهای اعتیاد به مواد مخدر و مواد روانگردان از جمله تستهایی هستند که گاها” به درخواست کارفرما انجام می شوند. این تستها اغلب سه پارامتری و در برخی موارد ده پارامتری هستند. در مواردی که تست اولیه افراد مثبت می شود نمونه اخذ شده جهت انجام تست جداسازی یا TLC  فرستاده می شود. تست جداسازی […]


تستهای اعتیاد به مواد مخدر و مواد روانگردان از جمله تستهایی هستند که گاها” به درخواست کارفرما انجام می شوند. این تستها اغلب سه پارامتری و در برخی موارد ده پارامتری هستند. در مواردی که تست اولیه افراد مثبت می شود نمونه اخذ شده جهت انجام تست جداسازی یا TLC  فرستاده می شود. تست جداسازی قادر به تشخیص ماده ی اصلی مصرف شده می باشد و در صورتی که علت مثبت شدن تست داروها باشند کمک کننده است.