شرح معاینات بدو استخدام در مراکز طب کار

معاینات بدو استخدام در مراکز طب کار شامل معاینه کلیه ارگانهای حیاتی بدن می باشد. چشم ، گوش ، سیستم تنفسی و قلب ، اندامها و ستون فقرات و سیستم اسکلتی عضلانی ، پوست و سایر ارگانها در کنار ارزیابی کلی از هر فرد در ارتباط با سلامت روان در این معاینات مورد بررسی قرار […]


معاینات بدو استخدام در مراکز طب کار شامل معاینه کلیه ارگانهای حیاتی بدن می باشد. چشم ، گوش ، سیستم تنفسی و قلب ، اندامها و ستون فقرات و سیستم اسکلتی عضلانی ، پوست و سایر ارگانها در کنار ارزیابی کلی از هر فرد در ارتباط با سلامت روان در این معاینات مورد بررسی قرار می گیرند.

گاها” طی این معاینات نیاز به معاینات تکمیلی است که این امر با انجام مشاوره با سایر متخصصین امکان پذیر است.

انجام گرافی از قفسه سینه ، ستون فقرات نیز از جمله اقدامات تکمیلی مورد نیاز در برخی از مشاغل مانند کارگران معدن و یا کارگران حمل بار می باشد.

آزمایش آنالیز اسپرم در مشاغلی مانند مشاغلی که مواجهه با اشعه یونیزان دارند بسته به میزان مواجهه توسط متخصصین طب کار درخواست می شود.

در معاینات طب کار به پزشک متخصص طب کار اطمینان کنید. چرا که وی بهترین شرایط کاری با کمترین آسیب را برای شما می خواهد.