آیا معاینات طب کار در شهر تهران از نظر شعب تامین اجتماعی محدودیت دارد؟

برخی از مراجعین سوال می کنند که محل کار ما در شرق تهران هست و شعبه طرف قرارداد کارفرمای ما نیز در شرق تهران. آیا می توانیم در غرب تهران معاینه انجام دهیم؟ پاسخ: هیچ محدودیتی از این لحاظ وجود ندارد و هر مرکز تخصصی طب کار که با تامین اجتماعی استان تهران دارای قرارداد […]


برخی از مراجعین سوال می کنند که محل کار ما در شرق تهران هست و شعبه طرف قرارداد کارفرمای ما نیز در شرق تهران. آیا می توانیم در غرب تهران معاینه انجام دهیم؟

پاسخ: هیچ محدودیتی از این لحاظ وجود ندارد و هر مرکز تخصصی طب کار که با تامین اجتماعی استان تهران دارای قرارداد و تفاهم نامه باشد می تواند معاینات بدو استخدام را انجام دهد.