تحویل پرونده های معاینات بدو استخدام در یک روز در مرکز تخصصی طب کار پازند

کلیه مراجعین مرکز تخصصی طب کار پازند در صورتی که در ابتدای ساعات کاری برای انجام معاینات مراجعه کنند می توانند پرونده خود را در پایان ساعات کاری تحویل بگیرند. این اقدام در راستای جلب رضایت مراجعین می باشد و حضور مراجعین در ابتدای ساعات کاری به این روند تسریع می بخشد.


کلیه مراجعین مرکز تخصصی طب کار پازند در صورتی که در ابتدای ساعات کاری برای انجام معاینات مراجعه کنند می توانند پرونده خود را در پایان ساعات کاری تحویل بگیرند.

این اقدام در راستای جلب رضایت مراجعین می باشد و حضور مراجعین در ابتدای ساعات کاری به این روند تسریع می بخشد.