پایان معاینات دوره ای سال ۹۸ شرکت های طرف قرارداد با مرکز تخصصی طب کار پازند

ایام پایانی سال ۹۸ مصادف با اپیدمی کرونا ویروس برخی معاینات طب کار دستخوش تغییراتی شدند ، مانند ممنوعیت انجام تست اسپیرومتری که به دستور معاونت بهداشتی و به خواست خود مراکز صورت گرفت . مرکز تخصصی طب کار پازند نیز در جهت پیشگیری از ازدحام جمعیت کارگری تعدادی از قراردادهای معاینات را به تعلیق […]


ایام پایانی سال ۹۸ مصادف با اپیدمی کرونا ویروس برخی معاینات طب کار دستخوش تغییراتی شدند ، مانند ممنوعیت انجام تست اسپیرومتری که به دستور معاونت بهداشتی و به خواست خود مراکز صورت گرفت . مرکز تخصصی طب کار پازند نیز در جهت پیشگیری از ازدحام جمعیت کارگری تعدادی از قراردادهای معاینات را به تعلیق درآورد.

پس از شروع سال جدید و با توجه به کنترل نسبی بیماری و با رعایت موازین بهداشتی و فاصله اجتماعی مناسب این معاینات با سرعت کمتر و به صورت پیوسته انجام و به پایان رسید.