انجام تست سرولوژی کووید -۱۹ ( کرونا ) توسط مرکز تخصصی طب کار پازند در مراکز صنعتی

با توجه به پاندمی بیماری کرونا ویروس و درخواست برخی شرکتها آزمایشات سرولوژی و PCR تست ویروس کرونا  توسط مرکز تخصصی طب کار پازند انجام می شود.