معاینات بدو استخدام در سریعترین زمان ممکن در مرکز تخصصی طب کار پازند

با توجه به شیوع بیماری کرونا و نگرانی مراجعین از بابت انتقال بیماری و ترس از ازدحام مرکز تخصصی طب کار پازند با فراهم کردن فضای تمیز و مناسب و در شان مراجعین این معاینات در در کمترین زمان ممکن انجام و از معطل شدن مراجعین و ازدحام آنان جلوگیری به عمل می آورد.


با توجه به شیوع بیماری کرونا و نگرانی مراجعین از بابت انتقال بیماری و ترس از ازدحام مرکز تخصصی طب کار پازند با فراهم کردن فضای تمیز و مناسب و در شان مراجعین این معاینات در در کمترین زمان ممکن انجام و از معطل شدن مراجعین و ازدحام آنان جلوگیری به عمل می آورد.