گزارش تصویری از مرکز تخصصی طب کار پازند

اتاق نوار قلب با دستگاههای به روز و تجهیزات مدرن


اتاق نوار قلب با دستگاههای به روز و تجهیزات مدرن