گزارش تصویری از مرکز تخصصی طب کار پازند

اتاق نوار قلب با دستگاههای به روز و تجهیزات...


اتاق نوار قلب با دستگاههای به روز و تجهیزات مدرن