گزارش تصویری از مرکز تخصصی طب کار پازند

فضای انتظار داخل مرکز با طراحی آرامش بخش و روانشناسی رنگ جهت کاهش اضطراب مراجعین


فضای انتظار داخل مرکز با طراحی آرامش بخش و روانشناسی رنگ جهت کاهش اضطراب مراجعین