گزارش تصویری از مرکز تخصصی طب کار پازند

فضای انتظار خارج مرکز مناسب جهت کاهش ازدحام داخل مرکز و با تهویه...


فضای انتظار خارج مرکز مناسب جهت کاهش ازدحام داخل مرکز و با تهویه مطبوع