گزارش تصویری از مرکز تخصصی طب کار پازند

درب ورودی با راهنمای مراجعین جهت اطلاع از روزها و ساعات کاری