گواهی حسن انجام کار معاینات طب کار پازند در شرکت مالیبل

شرکت مالیبل سایپا طی نامه ای صحت و کیفیت معاینات پرسنل خود که توسط مرکز تخصصی طب کار پازند در سال ۱۳۹۸ انجام گرفت و همچنین گزارشات تحلیلی مربوطه را تایید کرده و گواهی حسن انجام کار صادر نمود.