گواهی حسن انجام کارصادر شده توسط شرکت زامیاد برای معاینات پرسنلی سال ۱۳۹۸