اسپوندیلولیستزیس چیست؟

اسپوندیلولیستزیس یا نیمه دررفتگی مفاصل بین مهره ای اغلب در اثر نقص بین مفصلی و پاتولوژی بنام اسپوندیلولیزیس یا لیزخوردگی بین مهره ای رخ می دهد.اسپوندیلولیستزیس بیشتر در بین مهره های L3,L4 و L4,L5 و L5,S1 دیده می شود . شدت آن متفاوت و با ضربه و تروما می تواند تغییر کند.در برخی از مشاغل […]


اسپوندیلولیستزیس یا نیمه دررفتگی مفاصل بین مهره ای اغلب در اثر نقص بین مفصلی و پاتولوژی بنام اسپوندیلولیزیس یا لیزخوردگی بین مهره ای رخ می دهد.
اسپوندیلولیستزیس بیشتر در بین مهره های L3,L4 و L4,L5 و L5,S1 دیده می شود . شدت آن متفاوت و با ضربه و تروما می تواند تغییر کند.
در برخی از مشاغل وجود این پاتولوژی بعلت ریسک ایجاد کمردرد می تواند مانع انجام کار شود.