توصیه های پزشکی در معاینات طب کار 

از پرونده هایی که توصیه های پزشکی دارد هراس نداشته باشید.


بسیاری از کارفرمایان و کارشناسان ایمنی و بهداشت در صنایع از پرونده هایی که توصیه های پزشکی دارد هراس داشته و به محض رویت چنین پرونده هایی از استخدام و پذیرش فرد خودداری می کنند.
به این کارفرمایان باید گفت نوشتن یا ننوشتن توصیه ها تاثیری در عدم رعایت اصول ارگونومیک و عدم رعایت حد و مرزهای استاندارد توسط ایشان ندارد. به عنوان مثال در پرونده کارگر چه توصیه به عدم مواجهه با صدا ثبت شود و چه نشود در صورت کار در محیط پر سروصدا و آسیب شنوائی و اثبات آن، کار فرما توسط مجریان قانونی مقصر شناخته شده و ملزم به پرداخت خسارت خواهد شد.