تعرفه معاینات طب کار بدو استخدام سال ۱۴۰۱

تعرفه معاینات طب کار بدو استخدام سال 1401 اعلام شد.


تعرفه معاینات طب کار بدو استخدام سال ۱۴۰۱ برای افراد زیر ۳۵ سال ۳۹۰ هزار تومان و برای افراد بالای ۳۵ سال با نوار قلب ۴۶۵ هزار تومان می باشد.

تعرفه معاینات طب کار بدو استخدام 1401