دومین جلسه علمی ماهانه طب کارتشکیل شد


دومین جلسه علمی ماهانه طب کاربا موضوع “ فیتنس در بیماریهای پوستی شغلی ” با حضور تعدادی از متخصصین طب کار امروز دوم آبانماه ۹۸ در محل دفتر انجمن علمی طب کار برگزار شد. در این جلسه سرکار خانم دکتر محمودی افصح ، متخصص طب کار و بیماریهای شغلی از متخصصین استان تهران و مسئول فنی مرکز تخصصی طب کار پازند در ارتباط با فیتنس بیماریهای پوستی شغلی سخنرانی کردند.