قوانین طب کار را بهتر بشناسیم


طبق ماده ۱۱ قانون کار، کارفرما و گارگر میتوانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال ایـن دوره هریـک از طـرفین حـق دارد، بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتیکه قطـع رابطـه کـاراز طـرف کارفرما باشد وي ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطـه کـار را قطـع نمایـد کـارگرفقـط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.