انجام آزمایشات و معاینات بدو استخدام هم به نفع کارگر و هم کارفرما


آزمایشات و معاینات پزشکی قبل از استخدام دارای سه هدف اصلی است: اول اطمینان از سلامت جسمی فرد در بدو ورود به خدمت در سازمان یا کارگاه مورد نظر و پیشگیری از آسیب ثانویه به کارگر یا اطرافیان وی در اثر وجود بیماری های واگیر و غیر واگیر. دوم اطمینان از داشتن تناسب جسمی لازم برای شغل مورد نظر ( فیتنس ) سوم جمع آوری اطلاعات پایه برای معاینات بعدی و احیانا” نظردهی و رسیدگی به شکایات شغلی افراد.