آیا افرادمی توانند از ابتدا خود را تا پیدا کردن کار، بیمه اختیاری تامین اجتماعی کند؟

خیر. باید حداقل یک ماه سابقه بیمه پردازی اجباری ( کارگری ) داشته باشد تا بتواند بصورت اختیاری خود را بیمه کند. در صورت اشتغال نیز توسط کارفرما بیمه اجباری خواهد شد. حق بیمه اجباری...


خیر. باید حداقل یک ماه سابقه بیمه پردازی اجباری ( کارگری ) داشته باشد تا بتواند بصورت اختیاری خود را بیمه کند. در صورت اشتغال نیز توسط کارفرما بیمه اجباری خواهد شد. حق بیمه اجباری نیز ۳۰ درصد حقوق و دستمزد است که ۷ درصد آن توسط بیمه شده پرداخت می شود. البته در بیمه اختیاری ۲۷ درصد است که کلا توسط بیمه شده پرداخت می شود.