آیا افرادمی توانند از ابتدا خود را تا پیدا کردن کار، بیمه اختیاری تامین اجتماعی کند؟


خیر. باید حداقل یک ماه سابقه بیمه پردازی اجباری ( کارگری ) داشته باشد تا بتواند بصورت اختیاری خود را بیمه کند. در صورت اشتغال نیز توسط کارفرما بیمه اجباری خواهد شد. حق بیمه اجباری نیز ۳۰ درصد حقوق و دستمزد است که ۷ درصد آن توسط بیمه شده پرداخت می شود. البته در بیمه اختیاری ۲۷ درصد است که کلا توسط بیمه شده پرداخت می شود.