آیا شخصی که از کارافتاده محسوب می شود، می‌تواند همزمان به کارهای سبک اشتغال داشته باشد؟


در صورتی که میزان ازکارافتادگی فرد بین ۳۳ تا ۶۶ درصد بوده و فرد مستمری ازکارافتادگی جزئی دریافت می‌کند، اشتغال‌ به‌کار مجدد او بلامانع است، ولی در صورتی که فرد مستمری ازکارافتادگی کلی دریافت کند، نمی‌تواند هم‌زمان با دریافت مستمری ازکارافتادگی کلی، اشتغال مجدد داشته باشد.