افزودن آگاهی شغلی و معاینات طب کارضامن کاهش بیماری ها یا صدمات ناشی از شرایط کار


معاینات طب کار در بدو استخدام با تمرکز بر نوع شغل و بیماریها و حوادث ممکن در آن شغل می تواند به میزان زیادی از این خطرات احتمالی بکاهد. متخصصین طب کار با انجام آزمایشات و معاینات از وضعیت سلامت یا بیماریهای قبلی فرد مطلع شده و با توجه و وظایف محوله توانایی فرد در انجام آن کارها را مورد ارزیابی قرار می دهند. وظایف هر فرد در محل کار باید به نحوی باشد که در حین انجام آن به خود یا دیگران آسیب نزند. همچنین بهره وری سیستم کاهش نیافته و به ابزارآلات و دستگاههای موجود در محل کار نیز خسارت وارد نکند.